PLUS Financiële Zorgverlening, hierna te noemen PLUS FZ, verwerkt persoonsgegevens en financiële gegevens over u. Dat is nodig om ons werk als bewindvoerder of inkomensbeheerder goed te kunnen uitvoeren.

We gaan zeer zorgvuldig met uw gegevens om. De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) vraagt dit van ons, maar ook onze beroepseer en de relatie met u als klant zijn belangrijke drijfveren om zorgvuldig met uw gegevens om te gaan. In deze privacyverklaring kunt u lezen hoe wij dat doen.

Uw rechten

De Autoriteit Persoonsgegevens besteedt op haar website uitgebreid aandacht aan uw rechten. Hier kunt u lezen welke mogelijkheden u heeft om voor uzelf op te komen als uw persoonsgegevens worden verwerkt.

Gegevens die wij verwerken

We verwerken uw persoonsgegevens die voor het bewind of inkomensbeheer noodzakelijke zijn.
Voorbeelden hiervan zijn:

 • Naam, adres en woonplaats, geboortedatum en Burgerservicenummer;
 • Inkomensgegevens;
 • Banktransacties;
 • Belastinggegevens;
 • Gegevens omtrent schulden en vermogen.

Waar wij de gegevens bewaren

Wij bewaren gegevens die wij van u zelf of van anderen krijgen. Die gegevens bewaren wij elektronisch in een beveiligde omgeving, op papier in een dossiermap. Daarnaast worden er gegevens vastgelegd in diverse applicaties (computersystemen) die wij gebruiken. Met de leveranciers van die applicaties hebben wij een overeenkomst, waarin onder andere de beveiliging van de gegevens is afgesproken.

Alleen medewerkers van PLUS FZ krijgen toegang tot uw gegevens.

PLUS FZ maakt gebruik van de volgende applicaties:

 • OnView van leverancier Linfosys te Goirle, voor de primaire bedrijfsprocessen. Daarbij moet u bijvoorbeeld denken aan het bewaken van uw budget, het verrichten van betalingen, het registreren van schulden en betalingsregelingen en het maken van rapportages die wij, via KEI, delen met de rechtbank;
 • Snelstart van leverancier Snelstart Software B.V. te Oosterend, voor de financiële administratie van ons kantoor en het factureren van de kosten van bewindvoering of inkomensbeheer aan u;
 • Outlook van leverancier Microsoft B.V. te Schiphol (Nederlandse vertegenwoordiging), voor het verwerken van e-mailverkeer;
 • Internetbankieren van de bank(en), waar uw beheerrekening, leefgeldrekening en eventueel spaarrekeningen lopen;
 • Stack van leverancier TransIP B.V. te Leiden voor de opslag van gegevens in de Cloud, zodat wij plaatsonafhankelijk kunnen werken en in geval van calamiteiten op een andere locatie kunnen voortzetten.

We maken back-ups om uw en onze gegevens veilig te stellen en te herstellen bij calamiteiten. De kopieën van de gegevens worden opgeslagen op een extern geplaatste eigen server. Het transport van de gegevens gaat over een beveiligde verbinding.

Alleen medewerkers met de functie bewindvoerder of assistent-bewindvoerder mogen uw gegevens bewerken. Deze medewerkers hebben een integriteitsverklaring ondertekend en kunnen een recente Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) overleggen. Het landelijk Kwaliteitsbureau curatoren, beschermingsbewindvoerders en curatoren controleert jaarlijks of PLUS FZ voldoet aan alle wettelijke eisen die aan een professionele bewindvoerder worden gesteld. Daaronder ook de eisen ten aanzien van integriteit en bedrijfsvoering.

Hoe lang wij de gegevens bewaren

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan strikt nodig is om het doel te realiseren waarvoor uw gegevens zijn verzameld. In de praktijk hanteren we een bewaartermijn van vijf jaar. Dat is de termijn die de Belastingdienst aanraadt om een particuliere administratie te bewaren.

Mocht er geen overeenkomst tot stand komen, of – in het geval van bewindvoering – wij niet door de kantonrechter tot bewindvoerder zijn benoemd, verwijderen we uw dossier na één jaar.

Medische gegevens

Voor het uitvoeren van beschermingsbewind en inkomensbeheer hebben we alleen financiële gegevens nodig. We vragen u dan ook om géén medische gegevens aan ons te verstrekken. De enige medische gegevens die wij zien, zijn de omschrijvingen op de facturen van artsen, apotheken en zorgverzekeraars.

Als we bijvoorbeeld voor de aanvraag van verzekeringen gegevens over uw gezondheidstoestand nodig hebben, nemen we altijd contact met u op. U kunt er altijd voor kiezen om de informatie over uw gezondheid rechtstreeks aan de vragende partij te leveren, buiten PLUS FZ om.

Delen met anderen

PLUS FZ verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met of namens u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Wij leggen verantwoording over het bewind af aan onze klant en aan de kantonrechter. Dat is zo in de wet bepaald. Wij leggen geen verantwoording af aan andere personen. In het kader van de verantwoording controleert onze accountant de juistheid en de volledigheid van alle gegevens. Zij krijgen voor dat doel toegang tot de dossiers. De accountant heeft een geheimhoudingsplicht.

Als u wilt dat andere personen – bijvoorbeeld familieleden of hulpverleners – beschikken over uw financiële gegevens, dan geeft u ons schriftelijk of per e-mail toestemming om die gegevens te delen. U kunt uw toestemming te allen tijde schriftelijk of per e-mail weer intrekken, zonder opgaaf van reden.

Datalek

Zodra we merken dat gegevens in verkeerde handen zijn, melden we dat direct aan u. Dat doen we ook als we gegevens niet meer in eigen beheer hebben, bijvoorbeeld na verlies of diefstal van computerapparatuur. Daarnaast maken we direct melding van het datalek bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat verlangt de wet van ons.

Beeldmateriaal op de website

PLUS FZ maakt uitsluitend gebruik van foto’s en afbeeldingen, waarvan de rechten zijn gekocht (‘royalty free photos’) of die door eigen medewerkers zijn vervaardigd. De animatie over ‘bewind’ is geplaatst met toestemming van de Rechtspraak.

In kaart brengen websitebezoek

Op de websites van FLUS FZ worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. PLUS FZ gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zoveel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Google Analytics

PLUS FZ maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres) overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt om rapporten over de website aan PLUS FZ te verstrekken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. PLUS FZ heeft hier geen invloed op.

PLUS FZ heeft Google geen toestemming gegeven om via PLUS FZ verkregen informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien. Wanneer uw gegevens onjuist blijken te zijn, zullen wij ze corrigeren. En als het onnodig blijkt om ze te bewaren, zullen wij ze verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@plusfz.nl of naar Postbus 3191, 5930 AD Venlo-Tegelen. PLUS FZ zal in maximaal twee werkdagen na ontvangst van uw verzoek op uw verzoek reageren.

Daarnaast kunt u een verzoek indienen om uw banktransacties, budgetplan en schuldenoverzicht in OnView te kunnen raadplegen. U krijgt dan van ons een gebruikersnaam en wachtwoord, waarmee u via onze site www.plusfz.nl kunt inloggen.

Beveiliging

PLUS FZ neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van PLUS FZ maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door PLUS FZ verzamelde persoonsgegevens en financiële gegevens, neem dan contact op met PLUS FZ.

PLUS FZ is te bereiken:

 • Via de post op het adres Postbus 3191, 5930 AD Venlo-Tegelen
 • Per e-mail op info@plusfz.nl
 • Per telefoon op 077 – 390 57 42

 

https://www.plusfz.nl is een website van PLUS Financiële Zorgverlening. PLUS Financiële Zorgverlening is een handelsnaam van PLUS Schuldhulp en staat ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 65310004.