Onze diensten

PLUS Financiële Zorgverlening heeft de volgende instrumenten ter beschikking om u bij uw financiële problemen te helpen.

Stabilisatie

Het doel van het stabilisatietraject is het in evenwicht brengen en houden van de inkomsten en uitgaven. Hierdoor wordt een periode van rust gecreëerd.  Indien nodig kunnen wij ondersteunen bij het op orde brengen van de achterstallige boekhouding. Ook worden de schuldeisers benaderd en verzocht om opschorting van eventuele invorderingsmaatregelen. Hierdoor ontstaat de tijd om de schulden goed te inventariseren en zo te bepalen welke aanpak (welk instrument) voor u het beste is.

Betalingsregeling

Het doel van de betalingsregeling is het volledig (100%) betalen van de vordering in een aantal termijnen. PLUS Financiële Zorgverlening kan voor u een betalingsregeling treffen met uw schuldeiser(s). Wij onderhandelen met uw schuldeiser(s) over de hoogte en looptijd van de termijnen en zorgen voor een overeenkomst tussen u en de schuldeiser(s).

Herfinanciering

Het doel van herfinanciering is het aflossen van uw betalingsachterstanden en/of schulden middels een nieuwe af te sluiten lening. PLUS Financiële Zorgverlening helpt u bij het verkrijgen van betere voorwaarden (lagere rente, langere looptijd) bij een kredietverstrekker, zodat uw lastendruk vermindert en u weer overzicht krijgt.

Saneringskrediet

Bij een saneringskrediet (zoals een Bbz-krediet) kijkt PLUS Financiële Zorgverlening of het mogelijk is om uw schulden in één keer af te kopen met een krediet, welke u vervolgens binnen een te bepalen periode maandelijks terugbetaalt. Meestal is deze periode 3 jaar. Hiertoe moet met alle schuldeisers een akkoord bereikt worden. Tijdens het stabilisatietraject wordt bekeken of een saneringskrediet voor u mogelijk is.

Hulp bij het (schuldenvrij) beëindigen van uw onderneming

Als tijdens de aanmelding direct al duidelijk is dat uw onderneming niet (meer) levensvatbaar is, kan PLUS Financiële Zorgverlening u helpen met het schuldenvrij (indien mogelijk) beëindigen van uw onderneming.

Minnelijke schuldregeling

Onze hierboven genoemde diensten (stabilisatie,  betalingsregeling, herfinanciering, saneringskrediet en schuldenvrij beëindigen van uw onderneming) zijn onderdeel van een minnelijke schuldregeling. Dat wil zeggen dat de schuldeisers vrijwillig akkoord gaan met het (betalings)voorstel.

Wettelijke schuldregeling

Indien het niet lukt een minnelijke schuldregeling tot stand te brengen en u uw onderneming niet schuldenvrij kunt beëindigen, kan PLUS Financiële Zorgverlening u helpen bij de aanvraag toelating Wet schuldsanering natuurlijke personen (Wsnp). Voor meer informatie over de Wsnp, verwijzen wij u naar bureauwsnp.

Aanvullende ondersteuning tijdens het traject

Tijdens het schuldhulpverleningstraject wordt ook gekeken naar uw inkomsten en uitgaven. PLUS Financiële Zorgverlening bepaalt samen met u wat nodig is om het traject een zo groot mogelijke kans van slagen te geven. Mogelijk kunnen aanvullende maatregelen nodig zijn om uw financiële situatie duurzaam te verbeteren. Denk hierbij aan budgetcoaching of budgetbeheer.

Flankerende hulp

PLUS Financiële Zorgverlening helpt niet alleen bij het oplossen van problematische schulden, maar kijkt tijdens het schuldhulpverleningstraject ook naar de onderliggende oorzaken van de schulden. Indien nodig verwijzen wij u door naar een organisatie die professioneel en beroepsmatig in staat is deze achterliggende problematiek op te lossen. Hierbij valt te denken aan coaching, verslavingszorg, maatschappelijk werk en de geestelijke gezondheidszorg.

Nazorg

Nazorg is bedoeld om te voorkomen dat u opnieuw problemen met schulden krijgt. Bij PLUS Financiële Zorgverlening maakt nazorg standaard deel uit van het schuldhulpverleningstraject.