Door de coronacrisis kan het voorkomen dat zorg en ondersteuning niet of niet meer op de gebruikelijke wijze wordt geleverd. Aan zorgaanbieders is gevraagd waar mogelijk volwaardige alternatieve vormen van zorg en ondersteuning te bieden. Het kan ook voorkomen dat zorg en ondersteuning in zijn geheel geen doorgang kan vinden, op verzoek van de cliënt, of als resultaat van overleg van aanbieder en cliënt.

Deze situatie doet zich voor bij voorzieningen die op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo) toegekend zijn, in het bijzonder bij hulp bij het huishouden en bij voorzieningen als begeleiding en dagbesteding.

Cliënten in de Wmo betalen in 2020 als regel het vaste abonnementstarief van € 19 per maand voor ondersteuning, ongeacht het aantal voorzieningen dat zij op grond van de Wmo ontvangen. Als de beoogde Wmo-ondersteuning feitelijk in een maand niet wordt geboden, geldt conform het zogenoemde “start-stopbeleid” dat de eigen bijdrage die maand dan niet wordt gefactureerd.

Onverkorte toepassing van dit start-stopbeleid tijdens de coronacrisis zou echter betekenen dat gemeenten – in overleg met aanbieders – voor het totale cliëntenbestand Wmo zouden moeten bezien in welke individuele situaties de eigen bijdrage gestopt en weer gestart zou moeten worden. Dit leidt onherroepelijk tot veel onduidelijkheid, discussies en bezwaarprocedures en bezorgt daarmee alle betrokken partijen een onevenredig grote (administratieve) uitvoeringslast.

Het kabinet heeft daarom besloten dat Wmo-cliënten in elk geval voor de maanden april en mei 2020 geen eigen bijdrage hoeven te betalen.

Dit geldt niet voor cliënten met de voorzieningen beschermd wonen en opvang. Voor beschermd wonen geldt dat er geen signalen zijn over het in groten getale stoppen van voorzieningen. Bij opvang is de heffing van de bijdrage gekoppeld aan het gebruik, waardoor automatisch geen bijdrage verschuldigd is wanneer de opvang niet wordt gebruikt.

Cliënten worden niet vrijgesteld van de verschuldigde eigen bijdragen voor verstrekte hulpmiddelen en woningaanpassingen, maar de eigen bijdrage daarvan wordt om uitvoeringstechnische redenen gedurende deze maanden niet geïnd.

Het CAK informeert cliënten op korte termijn over het kabinetsbesluit en draagt zorg voor een correcte administratieve afhandeling en lastenverlichting voor gemeenten, zorgaanbieders en burgers.

Bron: brief minister van VWS Covid-19: update stand van zaken 21-4-2020, nr. 1677140-204449-PG